"הגנה משלימה" - הפוליסה הקולקטיבית של חברי הסגל האקדמי הבכיר
של אוניברסיטת חיפה

כתובת אימייל של הפרויקט: bithaifa1@gmail.com
מס' פקס למשלוח טפסים: 04-8257013